Algemene voorwaarden

test

Overeenkomst tussen gebruiker en dienstenchequebedrijf

Tussen

LA BELLE MAISON BV (ondernemingsnummer: 0666.493.829 – erkend dienstencheque-bedrijf met erkenningsnummer 05964), Franklin Rooseveltplaats 1 A, 2060 ANTWERPEN,

hierna LA BELLE MAISON genoemd
en hierna de gebruiker genoemd

Wordt overeengekomen wat volgt:

Hoofdstuk I – Algemeen Kader

Artikel 1. Reglementering

Deze overeenkomst wordt gesloten met het oog op het verrichten van thuishulp van huishoudelijke aard bij particulieren die hun woonplaats in België, in het Vlaams Gewest hebben, waarbij La Belle Maison en gebruiker verplicht zijn om de regels na te leven, vastgelegd in de wet van 20 juli 2001 tot bevordering van buurtdiensten en -banen en in het uitvoeringsbesluit van 12 december 2001.

Artikel 2. Werkgeversgezag

Het werkgeversgezag t.a.v. de huishoudhulp berust exclusief bij La Belle Maison. De gebruiker kan slechts instructies geven m.b.t.:

 • de poetsen ruimtes en goederen.
 • het te gebruiken materiaal en de te gebruiken producten.
 • de uit te voeren taken naast het poetsen

Deze instructies mogen nooit strijdig zijn met de wettelijke reglementering en de navolgende contractuele bepalingen.

Artikel 3. Inwerkingtreding contract en duurtijd

Deze overeenkomst heeft uitwerking vanaf de eerste dag van tewerkstelling van uw huishoudhulp en wordt gesloten voor een onbepaalde tijd.

Hoofdstuk II – Activiteiten

Artikel 4. Toegelaten en verboden activiteiten
§1. Adres van tewerkstelling

Het adres van tewerkstellingsplaats moet overeenstemmen met het adres dat geregistreerd is bij de uitgever van de dienstencheques. Als de gebruiker verhuist, dient hij de wijziging eveneens te melden aan de uitgever van de dienstencheques. Het is absoluut verboden om dienstencheques af te leveren van een gebruiker met een adres dat niet gelijk is aan het adres van de tewerkstellingsplaats. Het is wel mogelijk om een huishoudhulp tewerk te stellen in een tweede verblijf, op voorwaarde dat de gebruiker er op een duurzame wijze verblijft en geen huurinkomsten geniet uit dit tweede verblijf. (de tewerkstelling van een huishoudhulp in een vakantiehuisje of -appartement dat voor een korte periode wordt gehuurd, is dus verboden.)

§2. Toegelaten activiteiten

De gebruiker mag de huishoudhulp enkel de volgende activiteiten laten verrichten. In de woning van de gebruiker:

 • schoonmaken van de woning, met inbegrip van de ramen, een aanliggend terras en aanliggende gebouwen zoals een garage
 • wassen en strijken
 • kleine occasionele naaiwerken
 • bereiden van maaltijden

het is evenwel niet toegelaten om een huishoudhulp uitsluitend tewerk te stellen voor het wassen van ramen.

Buiten de woning van de gebruiker:

 • kleine boodschappen voor de dagdagelijkse behoeften van de gebruiker (bv. Bakker, slager, apotheker, postkantoor)
§3. Verboden activiteiten

De gebruiker mag onder geen enkel beding de volgende activiteiten laten verrichten:

 • werken aan loodgieterij of elektriciteit
 • behangen en schilderen • werken in de tuin
 • veranderingswerken of grote schoonmaak
 • kinderopvang • auto poetsen
 • opvang van bejaarden of zieken
 • opvang en verzorging van huisdieren
 • schoonmaken van dierenverblijven, zoals aquariums of volières

De bovenstaande opsomming geldt als voorbeeld en is dus niet limitatief. De wetgeving en de interpretatie ervan heeft immers voorrang op deze contractuele bepalingen.

Artikel 5. Verboden activiteiten: nadere definitie van woning

De gebruiker verbindt zich ertoe de toegelaten activiteiten enkel te laten verrichten in de strikte privéwoning. De gebruiker mag bijgevolg geen prestaties laten verrichten:

 • in een instelling voor collectief verblijf die hem huisvest en die bepaalde diensten voor hem uitvoert (bv. Een bejaardentehuis, een rust- en verzorgingstehuis).
 • in de bedrijfsruimte (zoals een dokterskabinet, een advocatenkantoor, een kinesistenpraktijk, een wachtkamer).
 • in de gemeenschappelijke ruimte van meerdere woningen (bv. een trapzaal in een appartementsgebouw).
 • in gebouwen die niet geïntegreerd zijn in de privéwoning (zoals tuinhuisjes, dierenhokken en bergruimtes buiten).
Artikel 6. Verboden activiteiten: bloed- of aanverwantschap

De gebruiker verbindt zich ertoe om geen huishoudhulp tewerk te stellen die:

 • Bloed- of aanverwant is tot de tweede graad.
 • Deel uitmaakt van zijn gezin
 • Dezelfde woon- of verblijfplaats heeft.

Hoofdstuk III – Arbeidstijd

Artikel 7. Arbeidstijd

La Belle Maison is verplicht om de strenge arbeidsrechtelijke regels in verband met arbeidsduur na te leven, zodat de gebruiker zich ertoe verbindt om zijn deel van de verantwoordelijkheid te dragen. De gebruiker mag de huishoudhulp nooit korter dan drie uur per arbeidsperiode laten werken. Hij dient het overeengekomen aantal uren per week/per twee weken te laten presteren.

Artikel 8. Afwijkingen van het uurrooster op verzoek van de gebruiker

§1. De gebruiker mag de huishoudhulp nooit laten werken op andere uren dan contractueel vastgelegd, zonder dat La Belle Maison hiermee heeft ingestemd.

§2. Indien de gebruiker wil afwijken van het aantal contractueel vastgelegde uren, dient hij dit minstens veertien dagen vooraf te melden aan La Belle Maison via de verklaring van afwezigheid of via de klanten Applicatie van La Belle Maison.

§3. Buiten de afwijking van §2, kan de gebruiker slechts afwijken van het aantal contractueel vastgelegde uren en/of de werkrooster in geval van overmacht in zijn hoofde of een door La Belle Maison aanvaarde voldoende reden.

§4. Bij miskenning van deze regels, of erger nog, als de huishoudhulp op de contractueel vastgelegde uren niet in de woning kan, is de gebruiker per uur een schadevergoeding verschuldigd gelijk aan de volledige waarde van een dienstencheque en de tegemoetkoming van de Vlaamse Overheid, verhoogd met 10% administratieve kost. Deze vergoeding is betaalbaar binnen de dertig dagen na invordering. Bij gebreke waaraan een nalatigheidsintrest is verschuldigd is van 12% op jaarbasis en een aanmaningskost van €15,00.

Artikel 9. Afwezigheid huishoudhulp

§1. De huishoudhulp werkt niet tijdens de wettelijke feestdagen. Als een feestdag samenvalt met een gewone inactiviteitsdag (meestal een zaterdag), wordt die opgenomen op de eerstvolgende activiteitsdag. Deze afwezigheidsdagen worden weergegeven via de klanten Applicatie van La Belle Maison.

§2. De huishoudhulp bepaalt de data waarop hij/zij haar wettelijke vakantiedagen opneemt in onderling akkoord met La Belle Maison. Deze afwezigheidsdagen worden weergegeven via de klanten Applicatie van La Belle Maison.

§3. Als een huishoudhulp niet opdaagt of het werk vroegtijdig verlaat, dient de gebruiker onverwijld La Belle Maison te verwittigen. 

§4. In geval van arbeidsongeschiktheid wegens ziekte of ongeval zal de huishoudhulp via haar Applicatie dit registeren en wordt de gebruiker automatisch verwittigd in de klanten Applicatie van La Belle Maison en via e-bericht naar ons gekend emailadres.

§5. De gebruiker mag aan La Belle Maison vragen om een huishoudhulp die afwezig is wegens vakantie, arbeidsongeschiktheid of welke reden dan ook, te vervangen door een andere huishoudhulp. Deze aanvraag dient overgemaakt te worden via klanten Applicatie van La Belle Maison. La Belle Maison doet er alles aan om die vervanging mogelijk te maken, maar kan dit niet waarborgen. Eventueel kan de vervanging slechts gerealiseerd worden mits de gebruiker een tijdelijke wijziging van het uurrooster aanvaard.

Artikel 10. Wijziging van het aantal arbeidsuren

Indien de gebruiker in de loop van de tewerkstelling het aantal uren per week wil verhogen of verlagen, kan dit uitsluitend door een wijziging aan deze gebruikersovereenkomst in onderling akkoord.

Een wijziging kan te vroegste ingaan na een termijn van één maand, die ingaat op de eerste werkdag van de maand volgend op de aanvraag.

Hoofdstuk IV – Prijs

Artikel 11. Betalingen met dienstencheques

De gebruiker betaalt de prestaties van de huishoudhulp met hetzij elektronische, hetzij papieren dienstencheques, waarbij het gebruik van elektronische dienstencheques de voorkeur verdient. De prijs van de dienstencheques en de fiscale aftrek worden vastgelegd door de Vlaamse Overheid. De prestaties van huishoudhulpen kunnen niet anders betaald worden dan met dienstencheques.

§1. Elektronische dienstencheques

Een gebruiker die kiest voor elektronische dienstencheques deelt aan La Belle Maison het gebruikersnummer mee dat hij bekomen heeft bij de uitgever van de dienstencheques.

De huishoudhulp moet het aantal gewerkte uren met haar mobiele telefoon (GSM) ingeven op de webstek van de uitgever of via de Applicatie van La Belle Maison onmiddellijk na haar tewerkstelling. Indien de huishoudhulp haar gepresteerde uren niet vóór het einde van de arbeidsdag registreert, verwittigt zij La Belle Maison, zodat haar consulente de uren alsnog kan inbrengen.

De gebruiker dient ervoor te waken dat hij steeds beschikt over voldoende elektronische dienstencheques.

De uitgever van de dienstencheques nodigt de gebruiker uit om de prestaties op de webstek te valideren. Indien nodig, kan de gebruiker de prestaties ook betwisten (bv. als de huishoudhulp minder uren heeft geregistreerd dan hij/zij werkelijk gepresteerd heeft). Als de gebruiker passief blijf, zal de uitgever na één week de prestaties automatisch valideren.

§2. Papieren dienstencheques

De gebruiker overhandigt onmiddellijk na het einde van de prestaties één, in blauw of zwarte inkt, gedateerde en ondertekende dienstencheque per gepresteerd uur. Voor elk begonnen uur is een dienstencheque verschuldigd. Elke ernstige beschadigde of vervallen dienstencheque verliest zijn waarde zodat La Belle Maison een nieuwe dienstencheque mag vorderen.

Bij afgifte van de papieren dienstencheques, moet de gebruiker ter bewijsvoering van afgifte een handtekening ontvangen van de huishoudhulp.

De gebruiker dient ervoor te waken dat hij steeds beschikt over voldoende papieren dienstencheques. Indien hij evenwel onverwacht toch geen papieren dienstencheques ter beschikking heeft onmiddellijk na de prestatie, zal de gebruiker dit schriftelijk overmaken aan de huishoudhulp.

De gebruiker moet de werkplanning via de Applicatie van La Belle Maison goed nakijken en eventuele fouten onmiddellijk signaleren aan La Belle Maison.

§3. Achterstallige dienstencheques

Als de gebruiker prestaties niet heeft betaald na verjaring van de tewerkstellingsdatum, is deze een vergoeding verschuldigd gelijk aan de prijs van de dienstencheque en de tegemoetkoming van de Vlaamse Overheid, verhoogt met 10% voor de administratieve kosten. Deze vergoeding is betaalbaar binnen de dertig dagen na invordering. Bij gebreke waaraan een nalatigheidsintrest is verschuldigd is van 12% op jaarbasis en een aanmaningskost van €15,00.

La Belle Maison kan te alle tijden onbetaalde dienstencheques door een bevoegde derde minnelijk en/of gerechtelijk laten invorderen.

§4. Gebruikersbijdrage

De gebruiker verbindt zich ertoe een jaarlijkse bijdrage te betalen van €60,00, die voor de eerste keer verschuldigd is onmiddellijk na aanvang van de overeenkomst. De gebruiker ontvangt hiervoor een betaalverzoek door middel van een factuur.

Deze bijdrage is definitief verschuldigd ook wanneer de overeenkomst in de loop van de volgende twaalf maanden beëindigd wordt.

De gebruiker ontvangt voor de 1ste jaarlijkse bijdrage een ECOBOX en de voordelen beschreven in de webstek.

Hoofdstuk V – Verplichtingen van de gebruiker t.a.v. de huishoudhulp

Artikel 12. Terbeschikkingstelling van materiaal en producten

De gebruiker dient ervoor te zorgen dat het nodige poetsgerief steeds aanwezig is, zodat de huishoudhulp de taken correct kan uitvoeren. Poetsgerief omvat zowel materieel (stofzuiger, dweilen, emmers, stofdoeken, enz.) als producten.

Artikel 13. Veiligheid en gezondheid van de huishoudhulp

De gebruiker dient ervoor te waken dat het materieel waarmee de huishoudhulp moet werken veilig en hygiënisch is.

Hij mag de huishoudhulp niet verplichten gevaarlijke producten te gebruiken. De huishoudhulp mag in geen geval werken met ammoniak of met niet geëtiketteerde producten; Hij mag het aanliggend terras of de ramen buiten niet laten poetsen bij gevaarlijke klimatologische omstandigheden, zoals bij extreme wind, sneeuw of vorst of temperaturen boven de 30° Celsius.

Hij zorgt ervoor dat de huishoudhulp in veilige omstandigheden kan poetsen en dat hij bij eventuele gebreken verhelpt en de nodige herstellingen uitvoert of laat uitvoeren. Voorbeelden: een loszittend stopcontact, ontblote elektrische bedrading.

Hij toont bij aanvang van de tewerkstelling waar de huishoudhulp ontsmettings- en verbandmateriaal kan vinden.

De huishoudhulp heeft het recht gebruik te maken van de sanitaire installaties bij de gebruiker (toilet, wastafel).

De huishoudhulp mag niet roken tijdens de uitvoering van haar arbeidsovereenkomst. De gebruiker moet echter vermijden dat de huishoudhulp gehinderd wordt door tabaksrook.

De gebruiker verbindt zich ertoe La Belle Maison onmiddellijk te verwittigen als er een risico is dat de huishoudhulp blootgesteld wordt aan besmettingsgevaar, zoals bij rodehond, bof, mazelen, windpokken, hersenvliesontsteking, geelzucht, klierkoorts, griep of andere virale aandoeningen. In dat geval behoudt La Belle Maison zich het recht voor om de prestaties van de huishoudhulpen te schorsen.

La Belle Maison kan ten alle tijden ter plaatse komen om de arbeidsomstandigheden te evalueren.

Artikel 14. Arbeidsongevallen

La Belle Maison is verzekerd voor arbeidsongevallen.

De gebruiker verbindt zich er eveneens toe La Belle Maison te verwittigen indien de huishoudhulp het slachtoffer is van een arbeidsongeval, zelfs indien het ongeval zonder veel erg lijkt.

Artikel 15. Werkpauze

Bij een tewerkstelling van minstens vier uur, heeft de huishoudhulp recht op een bepaalde pauze van tien minuten bij de overgang van het tweede naar het derde arbeidsuur.

In geval van een tewerkstelling van minstens zes opeenvolgende uren, heeft de huishoudhulp bovendien recht op een half uur onbetaalde middagpauze. Ter verduidelijking : neemt de huishoudhulp een pauze van 30 minuten gedurende de tewerkstelling van 6 uur, zal de huishoudhulp 6,5 uur aanwezig zijn bij de gebruiker. De gebruiker zal slechts 6 dienstencheques verschuldigd zijn.

Artikel 16. Huissleutels

Als de gebruiker huissleutels in bewaring geeft aan de huishoudhulp, dient hij dit bij voorkeur vast te leggen in een geschreven overeenkomst, waarvoor La Belle Maison een model ter beschikking stelt.

Als de tewerkstelling van de huishoudhulp bij de gebruiker eindigt, is het in de eerste plaats de verantwoordelijkheid van die huishoudhulp om de huissleutels terug te geven. La Belle Maison zal desgevallend wel zelf de nodige inspanningen leveren om restitutie van de sleutels te bekomen, maar kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor het verlies van de sleutels mocht die inspanning niet met succes bekroond worden.

Artikel 17. Diefstal

De gebruiker vermijdt dat hij geld, bankkaarten, waardepapieren, juwelen en andere kostbare kleinoden in het huis laat rondslingeren. Hij zorgt ervoor dat de huishoudhulp geen kennis kan krijgen van bankcodes.

Indien de gebruiker meent dat hij het slachtoffer is van diefstal en dat de verdenking uitgaat naar de huishoudhulp, dient hij:

 • Onmiddellijk La Belle Maison te verwittigen
 • Klacht neer te leggen bij de politie
Artikel 18. Aansprakelijkheidsverzekering

Indien de huishoudhulp materiële schade veroorzaakt aan de gebruiker, dan wordt die schade ten laste genomen van de BA-verzekeraar van La Belle Maison, voor zover de polis dekking verleent.

Er wordt geen schade terugbetaald tot 150€ per schadegeval. Alle schade tot dit bedrag dient bijgevolg beschouwd te worden als een normaal huishoudelijk risico, waarvoor La Belle Maison niet aansprakelijk kan gesteld worden.

Per schadegeval boven de 150€ zal La Belle Maison een vergoeding voorzien mits een vrijstelling (franchise) van 150€.

De gebruiker dient elk schadegeval binnen de zeven kalenderdagen te melden aan La Belle Maison en verbindt zich ertoe stipt te antwoorden op de vragen die de verzekeraar of La Belle Maison zal stellen.

La Belle Maison kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade waarvoor de verzekeraar geen dekking verleent, behalve in geval van bedrog, een opzettelijke fout of zware schuld van de huishoudhulp.

Hoofdstuk VI – Einde van de overeenkomst

Artikel 19. Opzegging van de overeenkomst

§1. Beide partijen hebben het recht deze overeenkomst te beëindigen mits naleving van een opzegtermijn van één maand. Deze opzegging dient gegeven te worden hetzij per aangetekende brief, hetzij via e-post. Een aangetekende brief heeft slechts uitwerking op de derde werkdag volgend op de verzending, de opzegging via e-post heeft echter uitwerking de eerstvolgende werkdag.

§2. Indien de gebruiker de opzegging geeft, maar geen huishoudhulp meer wenst tijdens de opzeggingstermijn, is hij per contractueel vastgelegd uur arbeidsprestaties een schadevergoeding verschuldigd gelijk de waarde van de dienstencheque en de tegemoetkoming van de Vlaamse Overheid, verhoogd met 20% voor de administratieve kosten. Deze vergoeding is betaalbaar binnen de dertig kalenderdagen na invordering, bij gebreke waaraan een nalatigheidsintrest aangerekend wordt gelijk aan 10% op jaarbasis en een aanmaningskost van €15,00.

Bij een afwezigheid van de gebruiker tijdens de opzegtermijn, zal deze termijn verlengd worden met de niet gepresteerde uren. Bij afwezigheid van de huishoudhulp zal de opzegtermijn niet verlengd worden.

Artikel 20. Onmiddellijke beëindiging

§1. La Belle Maison heeft het recht om deze overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder opzeggingstermijn of -vergoeding, indien de gebruiker zich niet houdt aan de regels bepaald in artikel 4, 5, en 6. La Belle Maison behoudt zich overigens het recht voor om vergoeding te vorderen van de door de gebruiker veroorzaakte schade bij inbreuken op deze artikels.

§2. Als de gebruiker na de procedure van verwittiging/herinneringen niet betaald heeft voor geleverde prestaties, wordt deze overeenkomst, in afwijking van artikel 19§1, met onmiddellijke ingang beëindigd, zonder dat La Belle Maison een opzeggingstermijn moet naleven of een vergoeding moet betalen.

§3. Deze overeenkomst neemt van rechtswege een einde van zodra La Belle Maison haar erkenning verliest of wanneer de gebruiker gesanctioneerd wordt en al dan niet tijdelijk het recht ontzegd wordt om dienstencheques te gebruiken.

Artikel 21. Bevoegde rechtbank

In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van Antwerpen, afdeling Antwerpen bevoegd.