Privacybeleid

test

Algemeen beleid op het vlak van gegevensverwerking en -bescherming

Voor elk bezoek aan onze website geldt onderstaande privacyverklaring. Group LBM en haar onderliggende vennootschappen respecteren uw rechten bij de verwerking van uw persoonsgegevens. In deze verklaring vindt u hoe we uw persoonsgegevens verzamelen, verwerken en gebruiken. Deze privacyverklaring geeft het algemene beleid aan op het vlak van gegevensverwerking en -bescherming van:

In de Belgische Kruispuntbank der Ondernemingen ingeschreven onder het nummer :

Group LBM KBO 0666.483.436 en volgende onderliggende vennootschappen :

 • La Belle Maison BVBA - KBO 0666.493.829
 • La Belle Eco BVBA - KBO 0727.4599.2692 KBO 0727.931.451
 • La Belle Business BVBA - KBO 0774.713.858
 • Qbago BVBA - KBO 0460.307.461

Met maatschappelijke zetel gevestigd te Franklin Rooseveltplaats 1A 2060 Antwerpen,
Telefoonnummer: 03 233 33 80,
E-mail: info@labellemaison.be  

Verder : “Group LBM en onderliggende vennootschappen”

Deze privacyverklaring wordt beheerst, geïnterpreteerd en uitgevoerd in overeenstemming met het Belgisch recht, dat exclusief van toepassing is bij elk eventueel geschil. De rechtbanken van Antwerpen zijn exclusief bevoegd om te oordelen over elk geschil dat zou kunnen voortvloeien uit de interpretatie of de uitvoering van deze privacyverklaring.

Wie verwerkt uw persoonsgegevens?

“Group LBM en onderliggende vennootschappen” verwerkt uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring gebruiken we het persoonlijk voornaamwoord “we” om te verwijzen naar Group LBM en alle onderliggende vennootschappen - deze kunnen onderling gegevens uitwisselen . “Group LBM en onderlinge vennootschappen” is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens die in deze verklaring worden omschreven en toegelicht. We verwerken alleen persoonsgegevens en we laten alleen persoonsgegevens verwerken als dat noodzakelijk is om  de taken die ons zijn toebedeeld, te kunnen verrichten. We verwerken de gegevens altijd in overeenstemming met de bepalingen van de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van 27 april 2016 en met de bepalingen van de federale en Vlaamse regelgeving over de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, meerbepaald de Wet van 8 december 1992. We hebben het recht om het beleid te wijzigen en aan te passen. Wijzigingen en aanpassingen melden we altijd via de website.

Als u algemene vragen hebt over de manier waarop we uw persoonsgegevens verwerken, kunt u contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming (FG) : BV ITCE - support@itce.be - 03 808 32 20 - Pluyseghemstraat 50, 2550 Kontich, België. 

U kunt ook terecht bij de FG met opmerkingen en suggesties en om uw rechten uit te oefenen.

Wanneer verzamelen en verwerken we uw persoonsgegevens?

We verzamelen en verwerken uw persoonsgegevens als u een van onze diensten aanvraagt of contact met ons opneemt in het kader van de diensten die we verlenen. We kunnen uw persoonsgegevens ook verwerken als u een algemene vraag aan ons stelt.

Wij verwerken onder meer persoonsgegevens wanneer u onze website bezoekt of er gebruik van maakt, of wanneer je een inschrijvingsformulier invult. Je kan tijdens je bezoek aan onze website op verschillende momenten persoonsgegevens met ons delen: bijvoorbeeld bij het plaatsen van een bestelling, (online) aanvragen van een huishoudhulp, solliciteren voor een job, inschrijven op de nieuwsbrief of wanneer je ons contacteert via onze contactformulieren. Sommige persoonsgegevens zijn noodzakelijk voor de afhandeling van de bestelling of vraag, andere persoonsgegevens hebben we nodig om je beter te leren kennen en onze diensten af te stemmen op je behoeften. Daarenboven verwerken wij ook persoonsgegevens wanneer je telefonisch contact opneemt met onze klantendienst.

Hoe en welke persoonsgegevens verwerken we?

We verwerken uw persoonsgegevens. Dat zijn de gegevens die u identificeren of die een band leggen met u als natuurlijke persoon. We kunnen gegevens rechtstreeks bij u opvragen in een formulier of in documenten die u bij een formulier moet voegen.

 • Cookies: bepaalde gegevens worden verzameld aan de hand van cookies op onze website.
 • Zonder registratie: een IP-adres is een nummer dat aan je computer toegewezen wordt door je Internet Service Provider om u toegang te verlenen tot het internet.
 • Bij registratie: bij contactopname of deelname aan een wedstrijd (telefoon en e-mailadres);
 • Transactie historie: we bewaren ook gegevens over je eerdere aanvragen zodat je deze makkelijk kan terugvinden in jouw account;
 • Klantnummer: elke klant krijgt van ons een uniek klantnummer na zijn of haar eerste afname van een dienst;
 • Het type en de versie van jouw navigatiesysteem;
 • De internetpagina die je het laatst bezocht.

- Gegevens die we nodig hebben om te onderzoeken of u in aanmerking komt voor onze dienstverlening. Die gegevens zijn omschreven in de regelgeving over de dienst. Daarnaast verwerken we uw identificatiegegevens, zodat we onze dienst aan u kunnen verlenen.

 • Naam en voornaam: zodat we jou op de juiste manier kunnen aanspreken in onze communicatie.
 • E-mailadres: om te communiceren over je sollicitatie, over de planning en prestaties van huishoudhulp, om nieuwsbrieven te sturen met informatie over producten, diensten of relevante aanbiedingen die je zouden kunnen interesseren, gebaseerd op basis van je gegevens, zoals eerdere bestellingen. Dit e-mailadres zal ook gebruikt worden voor het versturen van de bevestiging van je bestelling of aanvraag.
 • Wil je geen nieuwsbrieven meer ontvangen? Deze toestemming kan op elk moment gratis worden ingetrokken, zonder motivering. Je kan je hiervoor uitschrijven via de uitschrijflink onderaan in elke nieuwsbrief, of via een e-mail aan info@poetshulpnodig.be
 • Telefoonnummer: voor eventuele telefonische communicatie over het inplannen van een huishoudhulp en de verdere dienstverlening na de opstart, voor communicatie of bevestigingen bij online bestellingen.
 • Adres (adressen waar je huishoudhulp de dienst levert, je woonadres als sollicitant, leveringsadres voor onze webshop): deze gegevens gebruiken wij zodat we je aanvraag, sollicitatie of bestelling kunnen verwerken en kunnen inplannen of bezorgen op het door jouw gevraagde adres. Deze gegevens worden bij de uitvoering van de taken als huishoudhulp en bij de levering ook aan andere partijen doorgegeven indien nodig voor de uitvoering van een dienst of contractuele verplichting, bijvoorbeeld aan onze medewerker(s), ons distributiecentrum en onze bezorgdiensten.

Op de verschillende pagina’s waar persoonlijke gegevens gevraagd worden, wordt aan jou duidelijk gemaakt welke gegevens verplicht mee te delen zijn en/of welke optioneel zijn.

Waarvoor verwerken we uw persoonsgegevens?

We verwerken uw persoonsgegevens om een dienst te verlenen die u bij ons aanvraagt, of als we u een voor- of een nadeel moeten toekennen zonder dat u daarvoor actie onderneemt. Het gaat in het bijzonder om de volgende diensten:

 • Om je de dienst aangeboden op de website te kunnen leveren;
 • Voor de afhandeling van bestellingen;
 • Voor het doen van marktonderzoek ter verbetering van de technische en inhoudelijke kwaliteit van de website;
 • Om de inhoud van onze website aan te passen aan elke individuele bezoeker;
 • Voor commerciële “direct marketingdoeleinden”;
 • De technische administratie van de website te beheren;
 • Om gepersonaliseerde reclame te tonen;
 • Na de gegevens anoniem te hebben gemaakt (gegevens worden bewaard in een vorm die het mogelijk maakt de betrokkene niet langer te identificeren dan noodzakelijk is), statistieken op te maken of enquêtes uit te voeren met betrekking tot het aantal bezoeken van de verschillende onderdelen van de website.

Toelichting: dit zijn diensten die zijn opgenomen in het oprichtingsdecreet -of besluit van “Group LBM en onderliggende vennootschappen” of in regelgeving waarin de verlening van die diensten wordt toegewezen aan “Group LBM en onderliggende vennootschappen”.

Hoelang bewaren we uw persoonsgegevens?

Volgens de algemene regel mogen we uw persoonsgegevens alleen bewaren tijdens de periode waarin ze noodzakelijk zijn om bepaalde diensten te verlenen. We bewaren uw gegevens dus zolang u gebruikmaakt van onze diensten. Daarna bewaren we uw gegevens nog gedurende de termijn waarin we ons moeten kunnen verantwoorden voor de verleende diensten.

Alle persoonsgegevens worden bewaard voor een periode die noodzakelijk is om de dienst te leveren door “Group LBM en onderliggende vennootschappen” of voor de periode die ons wettelijk wordt opgelegd. Bij de bewaring wordt een onderscheid gemaakt tussen de periode waarin uw dossier actief is en de periode waarin het passief wordt. Uw dossier is actief zolang u van de verleende dienst gebruikmaakt. Alle medewerkers die uw gegevens nodig hebben om hun taak te kunnen uitoefenen, hebben dan toegang tot uw gegevens. Nadien wordt uw dossier passief en heeft enkel een beperkt aantal medewerkers van de bevoegde dienst toegang tot uw gegevens.

De gegevens worden niet langer bewaard dan 7 jaar na datum van opzeg van onze diensten.  Nadien kunnen deze gegevens op verzoek worden terugbezorgd en de kopieën worden vernietigd.

Delen we uw persoonsgegevens mee aan anderen?

Uw gegevens worden hoofdzakelijk intern verwerkt door onze medewerkers. Jouw persoonsgegevens worden strikt vertrouwelijk gehouden en worden in geen geval meegedeeld aan derden voor commerciële doeleinden met uitzondering van de aan ons gelieerde partners. Wij maken daarnaast gebruik van leveranciers om te voorzien in onze dienstverlening, zoals het versturen van nieuwsbrieven of producten. Deze leveranciers zijn contractueel gehouden deze data slechts in opdracht van “Group LBM en onderliggende vennootschappen” te verwerken. Daarnaast zijn zij contractueel gebonden om deze gegevens adequaat te beveiligen om verlies en ongeoorloofde toegang te voorkomen.

Wat zijn uw rechten?

Als we uw persoonsgegevens verwerken in het kader van het algemeen belang, kunt u zich op elk moment verzetten tegen de verwerking van uw gegevens. We wegen dan af of uw individuele belangen zwaarder doorwegen dan het algemeen belang dat we nastreven met de verwerking. Als we uw gegevens niet langer mogen of kunnen verwerken, is het ook niet mogelijk om u de dienst of het voordeel waar u aanspraak op maakt, te verlenen.

U kunt de gegevens die we over u verwerken, altijd inkijken en, indien nodig, laten verbeteren. U kunt daarvoor contact opnemen met info@labellemaison.be. We vragen dan een bewijs van uw identiteit zodat uw gegevens niet worden meegedeeld aan iemand die er geen recht op heeft.

U kunt ook terecht bij die dienst als u vindt dat uw gegevens niet langer relevant zijn en dus verwijderd moeten worden. Wanneer jouw persoonsgegevens onjuist, verouderd of onvolledig zijn, kan je ons vragen om deze onjuistheden of onvolledigheden te laten verbeteren.

Je heb het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit in verband met de manier waarop “Group LBM en onderliggende vennootschappen” omgaat met de verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens. Klachten in verband met ons privacyverklaring kunnen tevens gestuurd worden naar info@labellemaison.be.

“Group LBM en onderliggende vennootschappen” zal binnen een termijn van uiterlijk 30 dagen reageren op jouw verzoek/klacht.

Veiligheid en vertrouwelijkheid

“Group LBM en onderliggende vennootschappen” heeft alle noodzakelijke maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen eventuele datalekken, misbruik door derden enz.. In geen geval kan “Group LBM en onderliggende vennootschappen” aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte, schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

 “Group LBM en onderliggende vennootschappen ” houdt eraan je te waarschuwen dat de website links, hyperlinks of referenties kan bevatten naar andere sites, die “Group LBM en onderliggende vennootschappen” niet controleert en waarop deze Privacy Policy niet van toepassing is.  Deze sites worden in dat geval niet beheerd door “Group LBM en onderliggende vennootschappen”.  “Group LBM en onderliggende vennootschappen” is niet aansprakelijk voor de inhoud van zulke websites waarnaar verwezen wordt en ook niet voor de aanbiedingen, producten of diensten die erop vermeld worden. “Group LBM en onderliggende vennootschappen” raadt je dus aan om aandachtig elk privacyreglement van elke site die je bezoekt te lezen daar deze kan verschillen van deze privacyverklaring.

Klachten

We doen ons uiterste best om jouw persoonsgegevens te beschermen. Indien je een klacht hebt over de wijze waarop wij jouw persoonsgegevens verwerken, kan je dit aan ons melden via onze contactgegevens, zodat wij hier zo snel mogelijk aan kunnen tegemoetkomen.

Bij een gebrek van “Group LBM en onderliggende vennootschappen” kunt u ook een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming. De autoriteit die toezicht houdt op onze organisatie is de Gegevensbeschermingsautoriteit:

Website: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

Contactgegevens:
Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
+32 (0)2 274 48 00
+32 (0)2 274 48 35
contact@apd-gba.be

Je heb het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit in verband met de manier waarop “Group LBM en onderliggende vennootschappen” omgaat met de verzameling en verwerking van jouw persoonsgegevens. Klachten in verband met ons privacyverklaring kunnen tevens gestuurd worden naar info@labellemaison.be

Heb je nog vragen?

Dan mag je ons steeds contacteren op het volgende e-mailadres: info@labellemaison.be